Selecteer een pagina

Van der Hout
Advocatuur BV

Werkgevers

Dagmara van der Hout treedt in en buiten rechte op voor zowel werknemers als voor werkgevers en ondernemingen. Dagmara adviseert als advocaat op regelmatige basis diverse ondernemingen over zaken als collectief en individueel ontslag, de arbeidsvoorwaarden in diverse contracten (en de wijziging), medezeggenschapsrechten, en het ontslag van (statutair) bestuurders. Ook voert zij voor haar klanten vaak onderhandelingen en procedures.

Aangezien Dagmara de afgelopen 15 jaar zowel voor werknemers als voor (grote) bedrijven en werkgevers heeft opgetreden, weet zij goed waar aan beide kanten de (pijn) punten liggen die van belang zijn om de zaak tot een goed einde te brengen. 

Individueel ontslag

Een werkgever heeft vaak behoefte aan telefonisch overleg of een eerste arbeidsrechtelijk advies voordat zij de arbeidsovereenkomst van een werknemer zal beëindigen.

Dagmara voert vaak eerst kort telefonisch overleg, bestudeert de relevante stukken om daarna te bepalen wat de ontslagreden is (disfunctioneren, verwijtbaar handelen, vertrouwensbreuk of bedrijfseconomisch) en wat de eventuele scenario’s zijn. U weet dan direct of een dergelijk ontslag voor uw bedrijf haalbaar en conform de wet, zal zijn.

Meer informatie over de redenen treft u aan onder het tabblad ontslagredenen.

Vervolgens zal zij met u door de mogelijke ontslagroutes lopen en u aangeven wat de voor en nadelen zijn van deze routes. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een ontbinding van een arbeidsovereenkomst te verzoeken in een procedure bij de kantonrechter, of om bij het UWV WERKbedrijf een opzegvergunning aan te vragen. Ook is mogelijk de werknemer een beëindigingsvoorstel te doen waarbij partijen (werknemer en werkgever) met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaan. Meer informatie over deze procedures treft u aan onder het tabblad ontslagprocedures en onder het tabblad vaststellingsovereenkomst. 

Reorganisatie of collectief ontslag

Indien u  de arbeidsovereenkomst van meerdere mensen tegelijk wilt beëindigen (reorganisatie om financiële redenen), dan kan Dagmara voor u onderzoeken welke personen (afhankelijk van hun leeftijd, dienstverband en functies) daarvoor in aanmerking kunnen komen en voor u een Sociaal Plan opstellen waarmee aan iedereen tegelijk eenzelfde soort voorstel of regeling kan worden gedaan. Ook kan zij (tegelijkertijd) voor u een opzegvergunning opstellen en aanvragen bij het UWV WERKbedrijf voor die werknemers met wie (mogelijk) geen regeling kan worden getroffen. 

Ontslag op staande voet

Ook kan het voorkomen dat u als werkgever een (dringende) reden heeft om over te gaan tot een ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet is voor een werknemer dermate ingrijpend dat aan de geldigheid ervan vele formele en inhoudelijke (wettelijke) eisen vastzitten. Het kan zelfs gebeuren dat door het niet voldoen aan een meer formeel aspect (bijvoorbeeld: hoor en wederhoor, onverwijldheidscriterium, schorsing) het ontslag op staande voet door een rechter wordt “teruggedraaid”. De werknemer blijft dan gewoon in dienst, met behoud van het salaris en emolumenten, totdat u op andere wijze de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig heeft kunnen beëindigen.

Bij een ontslag op staande voet komt de werknemer per direct geen loon en ook geen WW uitkering toe. Daardoor zal een werknemer vaak (noodgedwongen) een procedure starten om verweer te voeren tegen de reden en het ontslag. Een dergelijk ontslag behoeft dan ook zeker voorafgaande toetsing. 

Andersoortige arbeidsrechtelijke kwesties

Behalve ingeval van ontslag heeft uw bedrijf wellicht ook behoefte aan andersoortig arbeidsrechtelijke stukken. Op arbeidsrechtelijk vlak kan Dagmara voor uw bedrijf diverse contracten opstellen, beoordelen of aanpassen. Te denken valt aan een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd, een oproepovereenkomst, een huishoudelijk reglement of personeelshandboek, een Sociaal Plan ingeval van een reorganisatie.

Daarnaast kan Dagmara uw bedrijf adviseren over onder andere:

  • alle aspecten van een verbetertraject ingeval een werknemer niet naar behoren functioneert,
  • (langdurige) arbeidsongeschiktheid en een eventuele loonsanctie,
  • de overtreding van concurrentie- en relatiebedingen,
  • de (eenzijdige) wijziging van een functie of arbeidsvoorwaarden,
  • een overgang van onderneming (de personele gevolgen en de medezeggenschapsrechten van de Ondernemingsraad). 

Interim jurist of advocaat

Voorgaande kennis en ervaring is ook binnen het bedrijfsleven van nut vandaar dat Dagmara ook voor bedrijven beschikbaar is om op interim basis als jurist aan de slag te gaan, dit kan vanuit haar kantoor of intern bij het bedrijf zelf. Dagmara kan worden ingezet om structureel dan wel tijdelijk capaciteitsproblemen op te lossen en/of specifieke kennis en ervaring toe te voegen. Aangezien zij zelfstandige advocaat is en als zodanig bij de Orde van Advocaten ingeschreven, kan zij een bedrijf gedegen adviseren maar ook in rechte vertegenwoordigen.

Tarieven

Dagmara declareert op basis van gewerkte uren tegen een flexibel en vooraf af te spreken uurtarief, nog te vermeerderen met 21% BTW en 6% kantoorkosten.

Daarnaast biedt zij klanten een juridisch abonnement aan dat neerkomt op het vooraf inkopen van 10 uur juridische advies tegen een overeengekomen tarief met een korting van 15% op dat tarief. Ook is het mogelijk vooraf een aantal uren af te spreken waarvoor een zaak wordt gedaan zodat u weet waar u aan toe bent (fixed fee).

Ook hierover kan u (vrijblijvend) meer informatie worden verstrekt als u via de gegevens of het contactformulier met Dagmara contact opneemt.

Contactgegevens

D.F.L. van der Hout

Aambeeldstraat 20
1021 KB Amsterdam

Stuur een mail
of bel 06-52306283

Van der Hout Advocatuur BV
Advocaat Arbeidsrecht

Mr. Dagmara van der Hout

Aambeeldstraat 20

1021 KB AMSTERDAM

T:  +31(0)20 2082 088

M: +31(0)6 5230 6283

E:  hout@liance.law of info@vanderhoutadvocatuur.nl

KVK nr.:58364307
BIC/Swift: SNSBNL2A
IBAN: NL21SNSB 0862721660